ਅਦਿਤਿਆ ਜੇਤਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਇਆ

ਅਦਿਤਿਆ ਜੇਤਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਇਆ

Aid`iqAw jyqlI mYmorIAl suswietI v`loN tRYiPknjwgrUkqw sbMDI n`ukV nwtk krvwieAw n

luiDAwxw, 5 PrvrI ( )- tRYiPk puils luiDAwxw v`loN mnwey jw rhy sVk s ur`iKAw jwgrUkqw hPqy dy dUjy idn A`j mwfl twaUn siQq iclfrn pwrk ivKy nu`kV nwtk dw mMcn hoieAw[ Aid`iqAw jyqlI mYmorIAlnsuswietI v`loN mMicq nwtk rwhIN bjwj kwlj cONkImwn dy ividAwrQIAW nynsVk sur`iKAw sbMDI BwvpUrq FMg nwl pySkwrI kIqI[ iesdw inrdySnniemrwn ny id`qw[ ies mOky mu`K mihmwn v`joN pu`jy ey.fI.sI.pI. suKpwl is MGnbrwV Aqy ey.sI.pI. gurdyv is MG ny sVk sur`iKAw dy mh `qv bwry g`lnkridAW AwvwjweI inXmW dI pwlxw leI jwgrUk kIqw[ ies auprMq golnmwrkIt mwfl twaUn q`k tRYiPk cyqnw rYlI k`FI geI[ ijs iv`c v`K-v`KnskUlW dy b`icAW ny Bwg ilAw Aqy mwnv lVI bxw ky rwhgIrW Aqy sQwnkndukwndwrW nUM sVk sur`iKAw pRqI jwgrUk hox dw sunyhw id`qw[ ies mOkynAid`iqAw jqylI mYmorIAl suswietI dy cyArmYn ASvnI jyqlI, jnrlnsk`qr lilq byrI, koAwrfInytr bliv Mdr isMG rwjU, krn jyqlI, sMdIpnis MG Dvn Aqy rjnIS lUMbw vI hwzr sn[

Punjab Darpan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!